Dokumenty zakupu Drukuj

W dokumentach zakupu rejestrowane są wykonane przez firmę transakcje zakupowe. Kartoteka Dokumenty zakupu zawiera listę zarejestrowanych dokumentów zakupu.

nota Nota! Wprowadzenie dokumentu zakupu do systemu nie powoduje wprowadzenia zakupionego towaru na magazyn.

Aby uzyskać dostęp do kartoteki, należy uruchomić i zalogować się do aplikacji, w oknie głównym aplikacji wybrać obszar Zakupy lub Magazynowanie. W otwartym obszarze kliknąć obiekt Dokumenty zakupu i wybrać pozycję menu Przeglądaj dokumenty zakupu. Po wykonaniu tych operacji w oknie aplikacji otwarta zostanie nowa zakładka Dokumenty zakupu zawierająca kartotekę wystawionych dokumentów zakupowych.

dokumenty zakupu_01

Wykaz funkcji kartoteki:

dodaj / Dane arrow Dodaj - umożliwia otwarcie zakładki Dodawanie dokumentu zakupu.

modyfikuj / Dane arrow Otwórz - umożliwia otwarcie zakładki Modyfikacja dokumentu zakupu.

usun / Dane arrow Usuń - wybór tej funkcji powoduje wywołanie okna komunikatu z prośbą o potwierdzenie operacji usunięcia wybranego dokumentu z kartoteki.

nota Nota! Możliwe jest usunięcie z kartoteki tylko dokumenty o statusie w_przygotowaniu_16w przygotowaniu.

 nota Nota! Możliwe jest usunięcie z kartoteki więcej niż jednego dokumentu poprzez zaznaczenie większej liczby wierszy w kartotece.

drukuj / Dane arrow Drukuj - umożliwia wydruk kartoteki.

zamknij / Dane arrow Zamknij - umożliwia zamknięcie okna kartoteki.

odswiez / Widok arrow Odśwież - umożliwia odświeżenie widoku kartoteki.

filtruj / Widok arrow Filtruj - umożliwia filtrowanie kartoteki według zadanych parametrów.

akceptuj / Operacje arrow Akceptuj - umożliwia akceptację dokumentu zakupu. Możliwość dokonania tej operacji sygnalizowana jest aktywnością operacji w menu. Operacja ta służy do trwałej rejestracji transakcji zakupowej w systemie. Oznacza to, że po dokonaniu akceptacji dany dokument nie będzie mógł zostać usunięty. Podczas wywołania tej opcji z menu zostanie wykonanych dodatkowo szereg operacji, które są uzależnione od sposobu rozliczania podatku dochodowego:

 1. Jeśli podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym:
  • automatyczna zmiana statusu z w_przygotowaniu_16w przygotowaniu na zrealizowane_16zaksięgowany,
  • automatyczne wprowadzenie pozycji do rejestru zakupów VAT,
  • automatyczne wpisanie do kalendarza zdarzenia typu Zapłata zobowiązań w dniu terminu płatności, jeśli metodą płatności jest przelew,
  • automatyczne wprowadzenie zapisu na rozrachunkach, jeśli metodą płatności za dany dokument zakupu jest przelew,
  • automatyczne zaznaczenie znacznika zapłaty za dokument zakupu, jeśli metodą płatności jest gotówka lub karta płatnicza,
  • automatyczne wprowadzenie pozycji do Księgi Przychodów i Rozchodów.
 2. Jeśli podatnik rozlicza się w formie ryczałtu:
  • automatyczna zmiana statusu z w_przygotowaniu_16w przygotowaniu na zaakceptowany 16 zaakceptowany,
  • automatyczne wprowadzenie pozycji do rejestru zakupów VAT,
  • automatyczne wpisanie do kalendarza zdarzenia typu Zapłata zobowiązań w dniu terminu płatności, jeśli metodą płatności jest przelew,
  • automatyczne wprowadzenie zapisu na rozrachunkach, jeśli metodą płatności za dany dokument zakupu jest przelew,
  • automatyczne zaznaczenie znacznika zapłaty za dokument zakupu, jeśli metodą płatności jest gotówka lub karta płatnicza.

wykrzyknik UWAGA: W przypadku, jeśli typ zakupu na danym dokumencie został określony jako Zakup środków trwałych, to status tego dokumentu po akceptacji będzie zawsze ustawiany na zaakceptowany 16 zaakceptowany.

deakceptuj / Operacje arrow Deakceptuj - umożliwia deakceptację dokumentu zakupu. Możliwość dokonania tej operacji sygnalizowana jest aktywnością operacji w menu. Operacja służy do wycofania transakcji zakupowej i ustawienie dokumentu w tryb do ponownego poprawiania.

wykrzyknik UWAGA: Jeśli zostały zarejestrowane płatności dla danego dokumentu zakupu, wówczas jego deakceptacja będzie możliwa po wcześniejszym usunięciu wszystkich zarejestrowanych płatności. Użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o zaistniałej sytuacji.
odmowa_deakc_zakupy_02 

wykrzyknik UWAGA: Jeśli zostały zarejestrowane korekty do danego dokumentu zakupu, wówczas jego deakceptacja będzie możliwa po wcześniejszym usunięciu lub anulowaniu wszystkich zarejestrowanych dokumentów korekt. Użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o zaistniałej sytuacji.
odmowa_deakc_zakupy_01 

wykrzyknik UWAGA: Jeśli zostały zarejestrowane i zaakceptowane dyspozycje przelewu do danego dokumentu zakupu, wówczas jego deakceptacja będzie możliwa po wcześniejszym usunięciu lub cofnięciu statusu wszystkich zarejestrowanych dyspozycji przelewu. Użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o zaistniałej sytuacji.
odmowa deakc_zakupy_03  

wykrzyknik UWAGA: Jeśli dokument został użyty do wygenerowania dokumentu PZ, wówczas jego deakceptacja jest zabroniona. Użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o zaistniałej sytuacji.
dokumenty_zakupu_02 

Podczas wywołania tej opcji z menu zostanie wykonanych dodatkowo szereg operacji, które są uzależnione od sposobu rozliczania podatku dochodowego:

  1. Jeśli podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym:
   • automatyczna zmiana statusu dokumentu z zrealizowane_16 zaksięgowany na w_przygotowaniu_16w przygotowaniu,
   • automatyczne usunięcie pozycji w rejestrze zakupów VAT,
   • automatyczne usunięcie zdarzenia Zapłata zobowiązań kalendarza w dacie terminu płatności, jeśli metodą płatności za daną fakturę jest przelew,
   • automatyczne usunięcie zapisu na rozrachunkach, jeśli metoda płatności została ustawiona na przelew,
   • automatyczne odznaczenie znacznika zapłaty za dokument zakupu, jeśli dokument został w całości rozliczony,
   • automatyczne skreślenie lub usunięcie pozycji dotyczącej tego dokumentu w Księdze Przychodów i Rozchodów.
  2. Jeśli podatnik rozlicza się w formie ryczałtu:
   • automatyczna zmiana statusu dokumentu z zaakceptowany 16 zaakceptowany na w_przygotowaniu_16w przygotowaniu,
   • automatyczne usunięcie pozycji w rejestrze zakupów VAT,
   • automatyczne usunięcie zdarzenia Zapłata zobowiązań kalendarza w dacie terminu płatności, jeśli metodą płatności za daną fakturę jest przelew,
   • automatyczne usunięcie zapisu na rozrachunkach, jeśli metoda płatności została ustawiona na przelew,
   • automatyczne odznaczenie znacznika zapłaty za dokument zakupu, jeśli dokument został w całości rozliczony.

anuluj / Operacje arrow Anuluj - umożliwia anulowanie zaakceptowanego dokumentu zakupu. Możliwość dokonania tej operacji sygnalizowana jest aktywnością operacji w menu. Operacja służy do wycofania transakcji zakupowej bez możliwości poprawiania anulowanego dokumentu.

wykrzyknikUWAGA: Jeśli zostały zarejestrowane płatności dla danego dokumentu zakupu, wówczas jego anulowanie będzie możliwe po wcześniejszym usunięciu wszystkich zarejestrowanych płatności. Użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o zaistniałej sytuacji.
odmowa_deakc_zakupy_02 

wykrzyknik UWAGA: Jeśli zostały zarejestrowane korekty do danego dokumentu zakupu, wówczas jego anulowanie będzie możliwe po wcześniejszym usunięciu lub anulowaniu wszystkich zarejestrowanych dokumentów korekt. Użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o zaistniałej sytuacji.
odmowa anul_dok_zak_02 

wykrzyknik UWAGA: Jeśli dokument został użyty do wygenerowania dokumentu PZ, wówczas jego deakceptacja jest zabroniona. Użytkownikowi zostanie wyświetlony poniższy komunikat informujący o zaistniałej sytuacji.
dokumenty zakupu_03

Podczas wywołania tej opcji z menu zostaną wykonane dodatkowo następujące operacje, które są uzależnione od sposobu rozliczania podatku dochodowego:

  1. Jeśli podatnik rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym:
   • automatyczna zmiana statusu dokumentu z zrealizowane_16 zaksięgowany na anulowany_16 anulowany,
   • automatyczne usunięcie pozycji w rejestrze zakupów VAT,
   • automatyczne usunięcie zapisu na rozrachunkach, jeśli metoda płatności została ustawiona na przelew,
   • automatyczne odznaczenie znacznika zapłaty za dokument zakupu, jeśli dokument został w całości rozliczony,
   • automatyczne skreślenie lub usunięcie pozycji dotyczącej tego dokumentu w Księdze Przychodów i Rozchodów,
   • automatyczne usunięcie zdarzenia Zapłata zobowiązań kalendarza w dacie terminu płatności, jeśli metodą płatności za daną fakturę jest przelew.
  2. Jeśli podatnik rozlicza się w formie ryczałtu:
   • automatyczna zmiana statusu dokumentu z zaakceptowany 16 zaakceptowany na anulowany_16 anulowany,
   • automatyczne usunięcie pozycji w rejestrze zakupów VAT,
   • automatyczne usunięcie zapisu na rozrachunkach, jeśli metoda płatności została ustawiona na przelew,
   • automatyczne odznaczenie znacznika zapłaty za dokument zakupu, jeśli dokument został w całości rozliczony,
   • automatyczne usunięcie zdarzenia Zapłata zobowiązań kalendarza w dacie terminu płatności, jeśli metodą płatności za daną fakturę jest przelew.

dodaj_korekte / Operacje arrow Dodaj korektę dokumentu zakupu - umożliwia utworzenie korekty do zaksięgowanego dokumentu zakupu. Możliwość dokonania tej operacji sygnalizowana jest aktywnością operacji w menu. Proces dodawania korekty został opisany w artykule Dodawanie korekty do dokumentu zakupu.

wykrzyknikUWAGA: W przypadku korekty dokumentu zakupu, analogicznie, jak w przypadku dokumentów zakupu, dostępne są operacje akceptacji, deakceptacji i anulowania korekty dokumentu zakupu.

payment_24 / Operacje arrow Rejestruj płatność - umożliwia zarejestrowanie płatności dotyczącej dokumentu zakupu. Możliwość dokonania tej operacji sygnalizowana jest aktywnością operacji w menu.

generuj_dokuemnt / Operacje arrow Generuj dokument PZ - umożliwia na podstawie wprowadzonego dokumentu zakupu wygenerować dokument przyjęcia zewnętrznego. Wynikiem wykonania tej operacji jest wygenerowanie dokumentu PZ oraz otwarcie zakładki Poprawianie dokumentu PZ. Proces poprawiania dokumentu PZ został opisany w artykule Poprawianie dokumentu PZ.

wykrzyknik UWAGA: Generowanie dokumentu PZ na podstawie dokumentu zakupu możliwe jest tylko dla dokumentów, w których zostały wprowadzone pozycje magazynowe. W przypadku, jeśli na dokumencie zakupu pozycje towarowe nie zostaną wprowadzone, wówczas przy próbie wygenerowania dokumentu PZ zostanie wyświetlony następujący komunikat.
odmowa_gen_pz 

powrot

Powiązane artykuły:

Interfejs użytkownika

Kartoteka

Ustawienia księgowości

Modyfikacja dokumentu PZ